Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲

看板 C_Chat
作者 john0909 (醬洞韭)
時間 2024-05-15 12:01:18
留言 1 ( 1推 0噓 0→ )
回文 0則
明顯的抄襲卻企圖以修改的截圖來掩飾,你應該感到慚愧。 貧乏的護航和修改的沉迷, 都是小編的致命傷。你解釋的理由沒有認真的必要,你還是回去磨練四年再來吧 趕在時限前 safe! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.196.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1715745680.A.E68.html

回文

[新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
20 38 c_chat medama
2024-05-10 14:30:23
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
242 352 c_chat diplomaMill
2024-05-15 01:33:57
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
173 295 c_chat astrayzip
2024-05-15 07:49:31
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
178 225 c_chat BITMajo
2024-05-15 08:18:05
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
48 89 c_chat n20001006
2024-05-15 08:35:56
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
69 111 c_chat mizuarashi
2024-05-15 08:59:14
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
10 31 c_chat HarunoYukino
2024-05-15 09:32:31
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
140 188 c_chat vancepeng
2024-05-15 09:33:04
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
46 67 c_chat popteamepic
2024-05-15 09:53:06
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
29 121 c_chat diplomaMill
2024-05-15 10:11:17
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
5 11 c_chat HarunoYukino
2024-05-15 10:13:38
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
22 31 c_chat n20001006
2024-05-15 10:19:31
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
9 16 c_chat laigeorge89
2024-05-15 10:31:04
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
12 19 c_chat astrayzip
2024-05-15 10:31:39
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
23 33 c_chat dennisdecade
2024-05-15 10:40:29
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
8 17 c_chat teddy12114
2024-05-15 10:42:20
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
35 46 c_chat honey4617912
2024-05-15 10:42:47
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
36 40 c_chat starsheep013
2024-05-15 10:51:50
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
7 25 c_chat sectionnine
2024-05-15 10:53:01
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
3 4 c_chat Taiwanese888
2024-05-15 11:26:03
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
6 14 c_chat nakirikiri
2024-05-15 11:27:46
Re: [新聞] 台文館吉祥物遭中國網友抄襲
25 32 c_chat DsLove710
2024-05-15 12:04:58

留言

dnek 四年之後依然故我,畢竟是─ 05/15 12:24 1F